Proverbi e detti siciliani

Proverbi e detti siciliani. A cura di Giovanni Giardina

Immagine1) A fimmina chi dintra teni l’amanti, fora teni un saccu i spasimanti

2) Si già di nicu segui u maestru, appriessu crisciennu ti veni l’ estru

3) Chistu lu dicu a tti sciuri di mari, si ssi luntana nun m’abbannunari.

4) Cu di spiranza campa , dispiratu mori .

5) Cu cunta puddiscini, cunta pirita.

6) Cu di viecchi s’innammura, poi si chianci la svintura.

7) A fimmina porta dannu, l’omu porta malannu.

8) Chistu lu dicu a tti jancu palummu, iò schiettu restu pi tti, mentri c’è munnu.

9) Si nun t’affacci tu , occhiuzzi beddi, iò restu sulu cumu l’orfaneddi.

10) Cu havi dinari campa filici, cu havi debiti, perdi l’amici.

11) Cu havi dinari picca, sempri cunta, cu havi mugghiera bedda, sempri canta.

12) Cu havi un parrinu n’casa, havi un porcu appisu.

13) Cu futti futti , u Signuri pirduna a tutti .

14) Culu ca nun ha vistu mai na braca, quannu l’havi tutta sa caca.

15) Chistu lu dicu a tti cielu serenu, e si nun pua parlari, suspira ammenu.

16) Ci voli u vientu ! ma no a stutari i cannili dintra a chiesa !

17) Pigghia i cusigghi i l’autri, ma u tua ‘un u lassari mai.

18) Fatti accattari i c ‘un ti sapi !

SONETTO

Apprima ti vidìa sira e matìna

ora mancu na vota pi simana

si s’arriva a spizzari sta catina

t’accuorgi tu, stu cori quantu t’ama

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01