Proverbi e detti siciliani

PROVERBI  e  detti  siciliani

di   Giovanni   Giardina

Immagine

1) A corda è ruppa ruppa, ci va n’to mienzu c’un ci curpa .

2) A cunfidenza è patruna di mala crianza.

3) Ad Aprili nun livari e nun mettiri, a Maiu, cumu vaiu, vaiu.

4) A jaddina si spinna quannu è morta .

5) Amuri e gilusia , si fannu sempri cumpagnia .

6) A Missina tri sunnu i cuosi buoni : u ventu, u piscistoccu, e a malanova.

7) Annacati …. prima ca si squagghia a scira.

8) A tiempu i mezz’Austu, cala uogghiu, meli e mustu.

9) ‘Nta pignata chi vuddi, ‘un ci ‘ncugnanu muschi.

9) Aria netta, nun haviri paura i trona.

10) A squagghiata a nivi si vidinu i purtùsa !

11) Aspittàri e ‘un veniri, su du cuosi i moriri .

12) A S. Aita prima ha rubbaru e poi ci fisciru i puorti i fierru

13) Fora du me bisuolu, mi nni futtu puru i me suoru

14) A vecchia ‘avia cent’anni e ancora ‘mparàva.

15) Bisciclietti, machini e orologi sfasciàti, sunnu a ruvina da casa.

16) Ci dissi u surusci a nusci, dammi tiempu ca ti pierciu .

17) Mentri tu juochi a briscula, to mugghieri scupa !

18) D’unni passi tu , ‘un crisci mancu l’erva

 

SONETTO

I trizzi puorti cumu a Maddalena

ci fussi unu ca ‘un s’innammura

amara a mmi c’haiu a patiri sta pena

tiempu pò passàri, ma veni l’ura !