U viecchiu e u computer


di Giovanni Giardina

Ormai  l’anzianu  ‘un’è cunsidiràtu,
‘un’è   cchiù  degnu  d’essiri  ascutàtu
finù quannu  u   piru,  dava i so  frutti,
ora c’on servi cchiù…cu  si  nni  futti !

Si senti  sulu, cu è con’ebbi figghi,
cumu na porta, priva di  manigghi
chiddu ca  invesci fu,cchiù furtunàtu
malidisci  puru u juornu  quannu è natu.

Oggi i figghi ,’un’hannu cchiù cuscenza,
‘un sannu cchiù chi è a  riconoscenza,
si  sentunu  ranni, pirchì missiru i pinni,
m’ancòra a quarant’anni, vonnu i minni !

Pi  curpa di  tutti chisti  marchingegni,
si  fisciru  sucàri  tutti  i meningi.
pi l’arti  di na vota  provanu  sdegnu
ormai, ‘un su cchiù fonti i uadàgnu!

U  munnu  ormai  è tuttu computerizzàtu,
u viecchiu  si senti  cumu  on disgraziàtu,
ora c’avìa  bisognu cchiù d’attenzioni
è sulu  tinùtu  p’amuri  da pinsioni !

Navigàti giuvintù, curriti  forti !
Curriti  senza meta e senza sorti !
Ora  vi  fisciru  tutti  st’artifisci
e da buttana  d’iddi e cu li fisci.

Processi, cunnanni, politica,informazioni,notizie, elezioni,
Si  fannu  tutti :  pi  televisioni,

Programmi,dibattiti,,denunci,reclami,condoglianze,
pagamenti, baci,abbracci , auguri, prenotazioni,
Si fannu  tutti  pi  via di st’invenzioni:
( Skype, facebook, email,google, you tube, )

E u viecchiu  c’avi a fari, si pò ammazzàri ?
O puru,  a st’eta’, si pò mettiri a studiàri ?
Sicunnu  mi,  u  sangu  pò  ghittàri,!
S’ancora  cacchi  annu  voli campàri !.

Ma  cumu , ‘un  l’hannu  dittu  sempri  i viecchi:?
“Ca  a  veccchia  avìa  cent’anni  e  ancora  ‘mparàva ? ”
Si ! :ma  è  puru  veru , ca senza sti marchingegni, cchiossà campàva!

U  vecchiu  perdi l’anni, ma no u guidiziu !
Quannu  si senti i dari : Na vasàta,,na carizza,  n’abbrazzàta,
na strinciùta i manu, na timpulàta o na  sputazzàta  ‘nfaccia,
Vu  dicu ‘ncunfidenza: Ca  prova cchiù piasciri, quannu  u fà i prisenza !