E’ morto Bartolomeo Paino

29 - B con foto (Paino Bartolomeo)