” Amuri di fimmina, amuri di matri “

“Amuri di fimmina, amuri di matri”  di Nino Martoglio per l’interpretazione di Giovanni Giardina

Mamma, non sacciu cc’haju, sta matina!…

Gesuzzu !… Chi ti senti, amuri santu ?…

Mi sentu ca vurrìa sbuttari ‘nchiantu,

e ‘ntra lu pettu comu na’ virrina !

 

Figghiuzzu, e comu fazzu ?… Vih, chi scantu

ca mi sta’ dannu, cori miu, chi spina

ca mi metti !… Ma tu, ccu dd’acquazzina,

com’è c’arsira firriásti tantu ?…

 

Ora, si si’ malatu, comu fazzu,

ammenzu ‘sta campagna, a la stranìa ?

Mamma, chi dici ?… Non è malatia…

 

Mancu ju stissu sacciu chi mi sentu…

vurrìa chiànciri e poi… sugnu cuntentu…

Vih, Matri Santa…….chi niscisti pazzu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01