” Vulissi ! “

Vulissi ! … di Giovanni Giardina

S’invesci di nasciri ccà, nascia a nn’autra vanna,

forsi ‘un l’avissi scuntàtu a stissa cunnànna.

 

E mi dumannu sempri: Pirchì ancòra Diu ‘un m’ha graziàtu ?

E na risposta ancòra…..‘un mi l’haiu datu .

E vistu c’ancòra ‘un’è l’ura , vistu c’ancòra haiu a ristari,

 

Ancora Vulissi : …….

Vulissi : ca Diu ‘un ci avissi a fari fari cchiù i du passi

a ccu è chi parla e aumenta forza i tassi

.

Vulissi : ca u travagghiu nun mancàssi,

ammenu un ticchiu i pani s’abbuscàssi

 

Vulissi : ca quannu pi na mamma arriva l’ura i paturìri,

putissi farlu ccà stissu , invesci di patìri

 

Vulissi : ca u tribunali, nun chiudissi

ammenu pi na causa i cca ,‘un si niscissi.

 

Vulissi : ca piedi piedi ‘un vidissi cchiù munnizza,

mentri caminu e ammiru , stu sciuri di biddizza.

 

Vulissi : c’arristassiru e si purtassiru chi manietti

a ccu è ca ‘un’ha statu capasci, i fari fari quattru gabinetti.

 

Vulissi : ca nun scurrissi cchiù acqua di fogna

in modu cchiù d’un sintiri, nè a puzza e nè a vriògna

 

Vulissi : ca ‘nta stu paisi, ci fussi cchiù vigilanza,

ma prima di tuttu, rispiettu e cchiù criànza.

 

Vulissi : c’on mi ritruvassi, cu l’ossa arriggittàti

pi curpa di tutti sti fuossi, ca ci su ‘nte stràti

 

Vulissi : ca dda vota, ca vaiu a parcheggiari,

putissi truvari un puostu , invesci i bastimiari.

.

Vulissi : ca chiddu chi sapi scriviri , e sapi pridicàri,

nni fascissi puru vidiri, chiddu chi sapi fari .

 

Vulissi : ca cu è c’ha fattu fascili prumissi .

pigghiàssi i bagattielli e scumparissi .

 

Vulissi : ca S. Martulu nni uardassi cu cchiù misiricordia,

pi ‘unni fari fari, a fini da Concordia

 

D’altrondi, chi è c’ancora vulissi ?

Vulissi : ca chiddu c’ancora ‘un s’ha fattu , si fascissi

E pi finiri Vulissi : Ca chiddu c’on fa nenti…….si nni issi !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01