Vedrai, vedrai (Giovanni Giardina)

“Vedrai, Vedrai ! ” (libera interpretazione dell’artista liparese Giovanni Giardina)

Iò quannu a sira m’arricuogghiu a casa ,
nun puortu mancu i sordi pi manciari ,
e a famigghia continua a sbraidàri ,
ma si dura accussì, iò mi vaiu a sparari.

Si lo so , con’è giustu raggiunari accussì ,
ma pirchì ‘un provi tu a postu i mi ?

Vedrai, vedrai,
vedrai ca cancerà
forsi nun sarà dumani
ma sta crisi passerà
Vedrai, vedrai,
non è finita sai
ci vorrà ancora tiempu
ma sta crisi passerà !

Tu si convintu, ca l’Italia cancia ,
cu stu paisi chinu i mancia , mancia:
Ma ‘un ti nn’accuorgi ca genti è china i ‘mbruogghi,
mi vò fari capiri, ca cu veni fa miegghiu..
Mancu u vidi chi fannu ,
già si stannu scannannu ,
e vulissi cunvinciri a mmi ??…

Vedrai, vedrai,
vedrai ca cancerà,
sienti chi mi disci a testa,
ca sta crisi se ne andrà,
vedrai , vedrai,
sugnu sicùru sai,
“O bon tiempu o malu tiempu,
sempri un tiempu u nu po’fà ! “