” U precariu “

 

di Giovanni Giardina

Ammatuli ca t’addanni e ti lamienti,

unni va, va,‘un si capu’ cchiù nenti,

oggi su tutta genti prevenùta,

a vogghia chi jetti u sangu, nuddu t’ascùta.

 

Finieru i tiempi quannu Betta filàva,

t’annu c’era fami e si travagghiàva,

sulu ca schina,i vrazza e i caddi e mani

purtavi a casa un ticchiscieddu i pani.

 

Prima di tuttu c’era professioni

e poi tanta tanta educazioni,

bastàva sulu ca rapìvi a vucca

ca subbitu eri sirvutu,‘nta na botta !

 

Eppuru oggi aviti un saccu di strumenti

o ‘un’i sapìti usàri ,o ‘un capìti nenti,

a matina, ancora prima d’accuminzàri

Botta di sangu! Vi sientu runguliàri !!

 

Pigghiamu per esempiu l’ impiegàtu,

ca si presenta cumu un vummicàtu,

stasci assitttàtu e ’un si smovi u culu,

ca mi vinissi n’impitu di sbattillu o muru .

 

Ohhh! Ora basta !….ora mi siddiaiu !

S’ancora u na finisci… …mi nni vaiu !

Tu ti lamienti e vua i raggiuni tua,

e invesci, ognunu sapi…i caddi sua .

 

 

Oggi ‘un si tratta cchiù di educazioni:

e mancu di strumenti o professioni,

si iò mi truovu cca , sugnu pi sbagghiu,

pirchì ‘nta stu paisi, ‘un c’è travagghiu .

 

Finù u concorsu, finù u puostu fissu ,

iò appartiegnu a dda categoria di fissa,

ormai ‘un’ ci nn’è cchiù sistemazioni,

e a fini,’un pigghiu cchiù mancu a pinsioni !

 

Forsi tu, ancòra ‘un l’ha capùtu,

Sugnu precariu e sugnu rassignàtu.

 

Sicunnu ti…. iò c’avissi a fari ?

A quarant’anni, puozzu cchiù spiràri ?

Fazzu cumu fannu tutti ’nta stu paisi…

aspiettu u stipendiu, quannu arriva u misi !