” Un t’arricuordi…? “

 

di Giovanni Giardina

Tratto dall’ottavo volume ( parte generale) a cura di Pino Paino

La canzone che segue ,ispirata al dolore per la ragazza emigrata,chiude con un sommesso grido d’angoscia per la terra natìa,che non è più come allora,quando c’erano ancora tanti conterranei, costretti poi dalla miseria e dalle vessazioni , ad emigrare verso terre lontane

A LITTÈRA

‘Un t’arricuordi …?

‘Un t’arricuordi bedda, ‘nta littèra

quannu stinnievi o suli ddi cannizzi?

Eri splinnenti cchiù da megghiu sfera

luciènu cchiù du suli ddi to trizzi !

Tu mi guardasti e ti canciò la cera

iò ti squagghiai e ‘un’avìa vizi:

finù du munnu ca na vota c’era,

ora arristàru sulu i malivizi.

Murù Lipari nostra,’un’è cchiù vera,

cu sta genti vinùta i’nta l’ospizi !,

 

Ancora si ci piensu mi cunfunnu

mentri vinièvi e ghièvi i ‘nta Pinnata,

u sangu m’agghiacciava cumu o tunnu,

m’anchianàva pa testa na vampàta !

Finieru i Liparuoti, ‘un c’è cchiù munnu,

ti nni isti ‘nta ssa terra scunsulàta :

sta bedda civiltà tuccò u funnu

i ddu juornu ca partisti mmaculata 1

 

U sacciu ca ‘un ci curpi ! Era di sira ,

to patri ‘un’avia nenti di manciàri,

finùta a guerra vinniru i suspira !

‘Un c’era pani,‘un c’era i travagghiari!

Visti dda terra, sa pigghiò di mira:

chianciennu vi nni istivu a curcàri !

Cumu tira dda navi……cumu tira,

surcànnu tristi ddi stranièri mari !

 

Piccatu ca me nonnu era dutturi,

piccatu ca ‘un patìa puru a fami,

me patri era nutàru ed u ghialùri* ( il brillare dell’ oro o di diamanti )

scumàva fino o cuoddu chi so mani.

Si iò avissi suffrùtu i to duluri,

o s’avissi patùtu dda to fami,

ssa terra nni vidissi ora in amuri

cumu l’api regina cu so sciami !

 

Ma si ci piensu supa mi cunforta,

ca stu distinu Diu ni l’ha assignàtu !

Tu si filici dduocu e nun m’importa,

iò sugnu a casa mia arriggittatu !

Chiddu co cori mia sulu ‘un supporta,

è ca Lipari nuostru l’hannu ammazzàtu,

partiennu di ddu juornu ca la porta ,

i dannàti rapièru all’emigratu !

 

Addiu Lipari mia , scuogghiu filìci,

quann’è ca ti vidrò di nuovu ‘mpaci ?