La poesia del prof. Iacolino : ” U turismu chi sacciu io’ “

il dott. Gianni Iacolino

di Gianni Iacolino

Eravamo agli inizi degli anni ’70 , quando mio padre mi mostrò il testo di questa poesia dialettale, composta durante la lunga notte insonne di una calda estate. Calda e con l’aggiunta di qualche ospite, non dico sgradito, ma alquanto invadente, almeno per i suoi gusti.

Era quello il periodo in cui si passava da quell’ospitalità programmata ed attesa anno dopo anno per i parenti ( anni ’50 e ’60 ), ad un andirivieni di conoscenti che volevano visitare le isole, alloggiando comodamente a casa tua. Quello che per noi figli era motivo di gioia, per i genitori era sempre un sovraccarico di lavoro e spesso anche di preoccupazione. E quindi un susseguirsi di incombenze e sacrifici perché tutto fosse in ordine e l’accoglienza ineccepibile.

Capitava , a volte , che l’ospite non fosse proprio simpatico e tutto si complicava dopo pochi giorni di permanenza. Bastano poco meno di tre giorni perché l’ospite si riveli un pesce dall’odore fastidioso. Forse sarà successo qualcosa del genere perché mio padre trovasse l’ispirazione. Buona lettura 

La poesia del prof. Iacolino :  " U turismu chi sacciu io' "

U  turismu  chi  sacciu  io’  !   di    Giuseppe  Iacolino

Sintiti  cca  zu  Masi: 
iò  perdu  i  senzi  liggiennu  sti  sintenzi
ch’ognunu  schiaffa  supa  a  lu  giornali
“C’è  turismu e  turismu “ dici  un  tali
“problemi  su’ chi  vannu  studiati “
 sinnò  ‘un  si  capisci  a  viritati.


Chistu  sproloquia  ca  lu  furisteri,
ca  a Lipari  ‘nni  veni  e  porta  pani
ossiginu  ‘ddiventa  e  fa  campari,
a  chiddu  ca  voli  travagghiari .
Chiddi  ‘nsumma  chi  giranu  lu  munnu,
 e  Liparoti  ci  inchinu  la  panza
e addrizzanu  ‘o  Guvernu  la  vilanza.

Vardati  sta’  rivista. Chi  bravu giornalista !
“ Turismo  e’  una  follia, !  Guasta  l’ecologia ! “
“Cu  è  chi  veni  cca,  ‘nni  suca  il  crisma  dell’identità “
Cu  è  ch’havi  raggiuni  nun  lu  sacciu,
ma  iò  ddivientu  pacciu,
pinsannu  a  lu  turismu  da me  casa,
chi  mi  l’assuppu  tuttu  Austu  ‘nchinu,
pi  curpa  di  me  soru  di  Milanu.

Cu  a  scusa  di  l’auguri  di  la  Pasca ,
‘nt’ Aprili  spunta  a  littra  di Francisca :

Caro  fratello, ricordo  ancora…
non  vedo  l’ora  di  ritornar.
I bimbi  parlano  del  caro  zio,
e  tutti  esultano la  tua  bonta’,
la mia Tanuzza  ci  ha  l’anemia :
 è  malattia, che fa  pensar:
 per  cui,   vedendo  quel suo  pallore: 
dice  il  dottore : (  aria  di  mar )
 Nutro  a  S.  Bartolo  culto  sincero,
e  almeno  un  cero  gli  e l’ho  da  portar !
Accussi’  Francisca,  sei  figghi  e  u  trunzu  du so  zitu
di  Tanuzza  ch’è  fatta  maggiurenni
du’  continenti  smuntanu  li  tenni
lassanu  l’afa  di  la  gran  città.
e  si  venunu a chiantari  cca’.

Percio’  di  me’  vacanzi  fazzu  menu
supportu  cu  pascienza;
iò  m’addubbu  un  lettinu  ‘nta  cantina,
mugghierima  ‘n’cuscina
i  masculi  ‘nta  sala
me  figghia  sutta  a  scala,
a  suorima  e  u  cugnatu
pi  duvutu  rispiettu
cci  sciedu l’usu,  da  me  stanza  e  liettu.

Chiddu  chi  po’  succedi ,  nun  è  cosa,
un  casinu  diventa  la  me  casa,
unu  dormi,  l’autru  balla,
c’è  cu  nesci  e  c’è  cu  trasi,
c’è  cu  aggira  e  tri  di  notti
picchì u  ‘nvitanu  on  fistinu
i  so’  amici  ‘o   Turmalinu.

Cu  havi  fami  s’arrimina,
‘nte  pignati  da  cuscina.
S’unu  azzicca  ‘nta  latrina
pi  ddu  uri  ‘un  nesci  cchiù.
Chistu  picchì  s’abbuffanu  i  raggina,
ca  si  sprupparu  a  vigna  paru, paru,
a  miegghiu  ca  iò  tiegnu  o  Castiddaru,
I  fica  ,  tutti  si  ll’apparu;
si  scularu  na’ stipa  e  vinu
e  un  sordu  cchiù  un’haiu  ‘nto  cantaranu.

Po’  si  duna  u  cielu  a  ‘ntrubbuliari
 e  si  metti  a  sbrizziari.
Francisca  varda  fora
“mi  pari  giunta  l’ura,  ch’avissimu  a  smammari “
Lo  svago  mica  è  eterno….
“si  sa  che  fine  Agosto,  è  cap’inverno “


Suruzza  mia  ,  vurrissi  riplicari:
E  iò  c’havissi  a  diri ?
Pi  curpa  di  sta  moda  du  turismu
Austu  ‘nta  me  casa,  è  fuocu  i  ‘nfiernu,
avissi  tu  a  sapiri  na’  cusuzza,
chi  trasiri  ‘un  ti  voli  ‘nta  cucuzza,
U  vo’  sapiri  l’ospiti  chi  sunnu ?
“  Na  cosa  modda,  cumu  a  surra  i  tunnu “
cumu  l’anciovarina  o  la  sarduzza:

Dopu  tri  jorna  puzza !