E’ un miraculu !

E’ un miraculu ! di Giovanni Giardina

Disci u piscaturi :

I tiempi pir mi si fisciru troppu duri,

cu tutti sti liggi, ‘un si pò cchiù piscàri,

è un miraculu, s’ancòra vaiu a mari

 

Disci u rigattieri :

Mi ricuordu cumu si fussi statu aieri,

quanta frischizza di lu nostru mari !

è un miraculu ,s’ancòra mi sienti vanniàri

 

Disci u muraturi :

Haiu avutu sempri fidi ‘nto Signuri,

cu travagghiu ? ‘nzerta e va a diritta,

è un miraculu , s’ancòra sugnu addritta.

 

Disci u mascellaiu :

Cacchi cosa i parti, iò ci l’haiu,

ma cu sta crisi,vinnu puocu e nenti ,

è un miraculu, s’ancòra haiu clienti.

 

Disci u panettieri :

Travagghiu sulu iò e me mugghieri,

prima sfurnàva pani, sira e matìna

è u miraculu, s’ancòra haiu a farina.

 

Disci u ristoranti :

Na vota clienti, iò nn’avìa tanti,

ora, cchiossà da mitàti l’haiu pirdùtu

è un miraculu, s’ancòra ‘un’haiu chiudùtu.

 

Disci a banca:

‘Un mi puozzu lamintàri, ma sugnu stanca,

grazii a sti quattru balordi

è un miraculu : s’ancòra tiegnu sordi

 

Disci u parrinu :

Iò usu sulamenti ,acqua, pani e vinu,

mi servunu pi putìri diri a missa

è un miraculu, s’ancòra veni a Criesia cacchi fissa

Disci u pensionatu :

E iò finu ad oggi unn’aiu statu ?

Ora vi sientu fari tutti sti lagni ?

E fin’ora c’atu fattu di guadagni ?

 

Sicunnu vuautri, cu è cchiù disgraziatu ?

Chiddu ca vinni, o cchiddu c’ha accattatu ?

Vuautri vi sapiti sulu lamintàri

ma nu pirditi mai, u viziu d’arrubbàri.

 

L’anzianu campa di palpitazioni,

cu scantu ca ci levanu a pinsioni

Iò pi diebiti chi haiu, sugnu pirdùtu

ed è un miraculu: s’ancòra ‘un’haiu murùtu!