” Diu è pintutu ! “

di Giovanni Giardina

Pronto ! Diu mia !….Si Tu ?….Finalmenti !

Staiu disturbannu ?…….Stavi durmiennu ?

Iò T’haiu chiamatu e Tu ‘un m’arrispunnutu,

Io’T’haiu priatu, e Tu ‘un m’ha ascutatu !

 

Ma Ti nn’accorgi , l’uomu chi sta fannu ?

U sta vidiennu , chi sta cumminannu ?

U munnu u stasci tuttu distruggiennu !!

 

O figghiu mia !….. e iò chi t’haiu a fari ?

Tu piensi, ca iò cca , staiu a jucàri ?

Cca ‘un si riposa mai u Patri Eternu,

chiddu chi succedi dduocu, u staiu vidiennu !

 

Vidi : Iò quannu fisci u Criàtu mi ripusaiu ,

dopu pi fari l’uomu , vulía pinsàri, vulía aspittàri,,

a forza d’un fari nenti, missi a smaniàri,

pigghiaiu a terra e accuminciaiu a ‘mpastàri

 

O missi picca acqua, o fu a primùra ,

ca Adamu m’arrinisciù chi corna dura. *

U missi ‘m’paravisu ……..fascía u patrùni

ma dopu mi nn’accurgiu, ch’era latrùni.

 

Ah!!!m’ammenu dduocu, era unu sulu,

Cca su tanti ! Chi dicu tanti ,sunnu tutti quanti !

A musica ‘un cancia mai, è sempri a stissa,

arrobbanu paru paru , sfruttannu e fissa !

E poi c’è a Casta ………

 

Ma quali Casta e Casta !

È curpa da natura , puntu e basta ,

Iò t’annu l’uomu ‘un l’avía a fari,

ormai siti miliardi,…..c’haiu a fari ?

 

1) Pruvàiu cu Diluviu Universali,

pinsáva di sarvári sulu i nimàli,

2) Pruvaiu a mannàri ‘n’terra u Figghiu mia stissu,

e mu giràru arriedu Cruscifissu !

 

Iò sugnu stancu , fin’ora,‘un ci haiu putùtu ,

Vu vogghiu diri a tutti………Sugnu pintùtu !

Tantu , avíti tutti i corna duri, *

Si nun ci puozzu iò…ci pó a Natura !

 

* Corna duri, = Questa frase, nel dialetto eoliano,viene comunemente usata per dire ad una persona che ha la testa dura,piu’ dura delle corna del bue .