A morti è orba, a morti ‘un vidi nenti !

di Giovanni Giardina

In memoria di mio zio Domenico Casella, conosciuto come ( Minicu u surdu ) e del suo compagno di lavoro Francesco  Natoli ,  morti tragicamente il  30  – 11 – 1943 

A morti è orba, a morti ‘un vidi nenti            

Oh Minicu, u sa pa strata chi vannu disciènnu ?

Ca u timpuni unni travagghi tu, vasci scidiènnu,

e si ‘nsama a Diu ,tutta dda terra si nni scinni

mentri ti truovi i sutta , ci ppizzi  i pinni !

 

Oh Marianna, e tu lassali parlàri ,

Chissa è tutta genti ca  ‘un’havi chiffàri !

‘un’è ca si pigghianu  i vugghi e a cuasetta e mani,

ci vannu rumpiennu i scatuli e cristiani .

 

Sicunnu ti , iò c’avissi a fari ?

Mi staiu dintra  e ‘un vaiu cchiù a travagghiàri ?

Iò haiu a famigghia  e u sa , voli manciàri,

pir mi a muntagna   si pò  tutta  sdurrupàri !!

 

‘Un passò tiempu  e  si sintù  u sbrivigghiu

allucchi arrivàru fora cchiù d’un migghiu,

mancu si ci avissiru statu i tirrimota,

dda terra, ’nta nu svidiri, si mullò a na vota.

 

‘Nta nenti  si isò  un gran purvirùni

ca ‘un si visti cchiù mancu  u vaddùni

e a chiddi ca si nn’accurgieru di luntànu

ci parsi ca s’avìa rapùtu a vucca d’un vurcànu .

 

Ddi quattru  ca si l’avianu canziàtu

si missiru a fari vusci cumu  ‘o  mircàtu :

Prestu curriti cca, ‘un vi fermàti

ca Sarvaturi e Minicu ristàru vurricàti

 

Purtàti, i zappùna, i pali e i marrabbedda

scircàmu di sarvàrici la pedda

si nn’aiutàmu  e nni damu i fari…

forsi fascimu ‘ntiempu  pi sarvàri !

 

Mentri a tragedia si ìa cunsumannu

a nutizia pi ‘nto paisi ia giriannu

prima ‘nformàru i carrabbinieri

e dopu i parenti, i figghi ed i mugghieri.

 

Quannu  arrivàru  tuttu ‘avìa finùtu

e i salmi già l’avìanu  scinnùtu

supa a du tavuli unciùti cu na lapazza

e poi a manu, sulu ‘mputiri e vrazza.

 

Mugghieri e figghi,  affranti di dulùri ,

chianciènnu inchièru  tutti i mmuccatùri

poi, vuggiùti ‘ncielu  e cu cori  e mani, dissiru :

“ Viditi cumu si mori p’un ticchiu i pani ?

A morti è orba,  a morti ‘un vidi nenti,

‘un vidi si ssu picciuotti  o patri i famigghia,

quannu  girìa  fa …… a ccu pigghia pigghia ! “